Aparaty ucieczkowe

aparat_ucieczkowy

wg. EN 13794:2002 − czas ochronnego działania − 30 minut.

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 A

torebka

PRZEZNACZENIE

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 A jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa. Aparat SR-K30 nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

OPIS TECHNICZNY

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne
− wysokość − około 195 mm
− szerokość − około 210 mm
− grubość − około 90 mm

Przydatność do użytkowania − 10 lat od daty produkcji

Masa aparatu w użyciu − do 2 kg
Czas ochronnego działania:
spełnia wymagania normy EN 13794:2002, przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min] − minimum 30 minut
spełnia wymagania normy EN 13794:2002, przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min] − minimum 90 minut
przy wentylacji 30 l/min − minimum 45 minut
Temperatura użytkowania: − (-5 ÷ +50) °C
Wilgotność względna otoczenia
w czasie użytkowania: − £ 100 %

Typ aparatu: Ucieczkowy aparat regeneracyjny typu K.
Oznaczenie “K”: Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (KO2)
Oznaczenie “S”: Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: » 60 °C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych): » 115 °C
Certyfikat badania typu WE − WE/S/1252/2009
Informacja

Polskim wydaniem normy EN 13794:2002 jest norma PN EN 13794:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Ucieczkowe aparaty regeneracyjne – Wymagania, badanie, znakowanie.